HF-TW028 Hytaý lomaý döwrebap agaç ýatylýan otag mebelleri süýşýän aýna gapy şkafy

Haryt aýratynlygy:

Hytaý lomaý döwrebap agaç ýatylýan otag mebelleri Süýşýän aýna gapy şkafy ýatylýan otag mebelleriniň ajaýyp we işleýän bölegi.Spaceeriňize nepislik goşmak üçin süýşýän aýna gapylary bilen ajaýyp dizaýn bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Hytaý lomaý döwrebap agaç ýatylýan otag mebelleri Süýşýän aýna gapy şkafy ýatylýan otag mebelleriniň ajaýyp we işleýän bölegi.Spaceeriňize nepislik goşmak üçin süýşýän aýna gapylary bilen ajaýyp dizaýn bar.Şkaf ýokary hilli agaçdan, çydamlydyr.Tekstleri, çyzgylary we relsleri öz içine alýan giň ýer we köp bölüm hödürleýär, şonuň üçin eşikleriňizi we esbaplaryňyzy tertipli tertipläp bilersiňiz.Aýna gapylaryny süýşürmek diňe bir amatly doly uzynlykly aýna bilen üpjün etmän, has uly otagyň illuziýasyny döretmäge hem kömek edýär.Stiliň we funksiýanyň ajaýyp utgaşmasy, bu şkaf islendik döwrebap ýatylýan otaga ajaýyp goşundy.

Aýratynlyklary

Material: Öndürilen agaç
Gurnama zerur: Hawa
Asma demir
Asma relsleriň sany: 3
Tekjeler
Tekjeleriň umumy sany: 3
Düzülip bilinýän içki tekjeler: .ok

Addington + 3 + Gapy + Süýşmek + Şkaf.webp-5

Addington + 3 + Gapy + Süýşmek + Şkaf.webp_

Önümiň jikme-jigi

Asma demir Hawa
Asma relsleriň sany 3
Asma demir ýol agramy 30kg
Material Öndürilen agaç
Material maglumatlar Bölejik agaç
Gapy mehanizmi Süýşmek
Tekjeler Hawa
Tekjeleriň umumy sany 3
Düzülip bilinýän içki tekjeler No
Çyzgylar No
Gapylaryň sany 3
Aýna Hawa
Aýnaly gapylar Hawa
Gelip çykan ýurdy Germaniýa
Önüme ideg Çygly mata bilen arassalaň
Maslahat beriş enjamy No

Esasy giriş

Bu şkaf asylýan hasany we ýokarky tekjäni öz içine alýar, eşikleriňize, esbaplaryňyza we beýleki zerur zatlara giň ýer berýär.Üç rels bilen kir ýuwmagyňy tertipli we aňsat ýagdaýda saklap bilersiňiz.Şeýle hem, bukulan zatlar üçin ýer tapmak barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi üç tekjede ýeterlik ýer bar.

Boýy 210 sm, ini 270 sm we çuňlugy 65 sm bolan bu şkaf ähli ululykdaky otaglar üçin amatlydyr.Köpugurly dizaýny, islendik ýatylýan otagyň bezegine bökdençsiz garyşmaga mümkinçilik berýär we wagt synagyndan geçjek ebedi bölek bolýar.Bu şkafyň berk gurluşy, umumy agramy 190 kg çenli uzak ömri üpjün edýär.

Bu şkafyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri agaçdan ýasalan gurluşdyr.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu şkaf dowamly bolar.Agaçdan ýasalan önümler ýylylyk goşýar we ýatylýan otagyňyza tebigy estetika getirýär.Siziň stiliňiz döwrebap, rustiki ýa-da adaty bolsun, bu şkaf estetiki zerurlyklaryňyza laýyk geler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň