Biz hakda

gyrasy

Kompaniýanyň tertibi

2013-nji ýylda esaslandyrylan HomeFeel Mebel Limited, garaşsyz gözleg we ösüş, önümçilik we satuwy öz içine alýan häzirki zaman mebel zawodydyr.
Mebel önümçiliginiň diapazonlary barada aýdylanda bolsa, biz MDF, Çipbordlar / Bölejik tagtasy, Melamin bilen bezelen kontrplak, ýokary ýalpyldawuk boýag, Matt lak boýag, agaç şkafdan ýasalan önümler we bezeg önümleri bilen meşgullanýarys.

“HomeFeel” köp sanly tekiz paket öndürýär / ýatylýan otagy, myhman otagyny, hammamy we öý ofisini öz içine alýan mebelleri ýygnamaga taýyn, bu bolsa “Homefeel” -i köp ýygnaýan müşderiler üçin bir nokatly üpjün ediji edýär.

Önümleri dünýäde satylan HomeFeel, Argos, Conforama, Amart, BUT, B&M we beýleki halkara mebel bölek satuw zynjyrlary, arzanladyjylar we köpçülikleýin söwdagärler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Recentlyakynda HomeFeel Amazon, eBay we Wayfair müşderileri bilen onlaýn işewürligi ösdürýär.

Kompaniýa ISO9001 halkara hil dolandyryşy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Öý önümleri mebelleri, hiline, özüne çekiji bahasyna, dizaýnlaryna we hyzmatlaryna esaslanýan beýik abraýymyz bilen dünýä bazary üçin iň ygtybarly we ygtybarly marka boldy.

200 işgäri bolan işçi güýji bilen mebel ýasamak, gaplamak we QC barlamak boýunça gowy taýýarlykly, Germaniýadan we Italiýadan dünýä derejesindäki awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasyny we synag enjamlaryny hödürledik we Hytaýda dizaýn we önümçilikde mebel liderine öwrüldik.

el bilen doldurmak
kompýuter programmirlemesini girizmek
jhgf
el bilen arassalamak

Şeýle hem önümlerimiziň hiline ynanyp bilersiňiz, sebäbi taýýar önümleriň iň ýokary umytlaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ökde hünärli bölüm müdirlerimiz tarapyndan seresaplylyk bilen barlanýar.
Mebel bilen üpjün etmekden başga-da, OEM / ODM hyzmatynda, sergi otaglarynyň dizaýnlarynda we bezeglerinde agentlerimize has köp goldaw berip bileris, şol bir wagtyň özünde-de ýylda bir gezek professional okuwlary daşary ýurtlara satuw okuwlary üçin iberip bileris.

Kompaniýanyň iş pelsepesine görä Gowy dizaýn, oňat baha, gowy hil we gowy töleg, Homefeel mebellerini saýlamak, uly mebel işiňiz üçin iň gowy saýlanjakdygyňyza ynanýarys, HomeFeel mebelleri bilen hyzmatdaşlyk syýahatyndan lezzet almagyňyzy arzuw edýäris.

material kesmek