HF-TW058 Lomaý hünärli ýatylýan otag köp giňişlikli ammar tekiz gaplaýyş şkafy

Haryt aýratynlygy:

Lomaý hünärmen ýatylýan otag köp giňişlikli ammar tekiz saklanylýan şkaf, ýatylýan otagyňyzda ýeterlik ýer saklamak üçin döredilen ýokary hilli köpugurly mebel.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Lomaý hünärmen ýatylýan otag köp giňişlikli ammar tekiz saklanylýan şkaf, ýatylýan otagyňyzda ýeterlik ýer saklamak üçin döredilen ýokary hilli köpugurly mebel.Bu şkaf aňsat ulag we ýygnamak üçin tekiz paketde bezelendir.Çydamlylygy we uzak ömri üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.
Şkaflar tekjeler, çyzgylar we relsler ýaly birnäçe ammar ýerlerini hödürleýär, eşikleriňizi, esbaplaryňyzy we beýleki şahsy zatlaryňyzy tertipli tertipleşdirmäge we saklamaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, dizaýny ýumşak, döwrebap estetiki bolup, ony islendik ýatylýan otagyň bezegine ajaýyp goşundy edýär.Bu hünärli şkaf, ýatylýan otagyň ammaryny optimallaşdyrmak üçin ajaýyp çözgütdir.

Aýratynlyklary

Material: Öndürilen agaç
Çäklendiriji enjam barada maslahat: Nook
Softumşak gapylar: Hawa
Ulular ýygnagy zerur: Hawa

Egin-eşik hasasy
Egin eşikleriniň sany: 4
Tekjeler
Tekjeleriň umumy sany: 4
Düzülip bilinýän içki tekjeler: .ok
Çyzgylar
Çyzgylaryň umumy sany: 2

Brassfild + Şkaf + Armoire.webp-1

Önümiň jikme-jigi

Egin-eşik hasasy Hawa
Egin eşikleriniň sany 4
Egin-eşigiň agramy 15,4 f.
Material Öndürilen agaç
Gapy mehanizmi Berkidilen
Tekjeler Hawa
Tekjeleriň umumy sany 4
Düzülip bilinýän içki tekjeler No
Çyzgylar Hawa
Çyzgylaryň umumy sany 2
Çyzgy ýeri Içerki çyzgylar
Gapylaryň sany 6
Softumşak gapylar Hawa
Önüme ideg Barmak tegmillerini ýumşak ýuwujy serişde we mikro süýümli mata ýa-da ýumşak mata bilen arassalaň.
Maslahat beriş enjamy No
Tebigy üýtgemegiň görnüşi Tebigy üýtgeşiklik ýok
Üpjün ediji niýetlenen we makullanan ulanmak Identaşaýyş jaýy
Import edildi Hawa

Esasy giriş

Bu şkafyň esasy aýratynlyklaryndan biri, ýapyk mop bazasy bolup, ol diňe bir durnuklylygy goşman, eýsem islendik tozanyň ýa-da hapanyň aşagynda ýygnanmagynyň öňüni alýar.Bu eşikleriňiziň elmydama arassa we goralmagyny üpjün edýär.

Bedatylýan otag şkaflary Köp saklanýan şkaf demir ýollary, uzyn we gysga asylýan eşikleri ýerleşdirmek üçin oýlanyşykly düzülendir.Diýmek, köýnekleriňizi, kostýumlaryňyzy, penjekleriňizi we köýnekleriňizi aňsatlyk bilen asyp bilersiňiz.Birnäçe asma warianty, eşikleri aňsatlyk bilen tertipleşdirmäge, aňsat girmegi we tertipli guramagy üpjün edýär.

Relslerden başga-da, bu şkaf dürli saklaýyş wariantlaryny hödürleýär.Onda bukulan eşikleri, esbaplary, aýakgaplary we başgalary saklamak üçin tekjeler we bölümler bar.Köp giňişlikli ammar dizaýny, zatlaryňyzy tertiplemek we olara aňsatlyk bilen girmek üçin köp ýeriňizi üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň