Şkafy özleşdirmek meşhur tendensiýa öwrüldi

Şkaf eşikleri saklamak üçin bir kabinet bolup, öý durmuşynda aýrylmaz mebellerden biridir.Adatça gaty agaç (faner, gaty agaç, bölejik tagtasy, MDF), gyzgyn aýna, enjam esbaplary, adatça şkaflar, gapy panelleri, esbaplar ýaly sessiz tigirler, oturdylan eşik relsleri, jalbar taýaklary, sebetleri beýleki esbaplar bilen ulanyň gyrasy daňmak, urmak, ýygnamak we beýleki amallar.

Kosmos düzülişi, işleýşi, şkaf stili we beýleki taraplar boýunça şkaflara şahsylaşdyrylan zerurlyklar bilen, ýöriteleşdirilen şkaflar köp maşgalalar üçin, esasanam 80-nji we 90-njy ýyllardan soňky maşgalalaryň täze nesli üçin ilkinji saýlama boldy.Bu asyryň başynda Hytaýa gümrük şkaflary girizileli bäri, şahsylaşdyrylan dizaýny, 100% giňişlik ulanylyşy, owadan we moda, daşky gurşawy goramak we hilini üpjün etmek üçin häzirki zaman maşgala sarp edijileri tarapyndan baha berildi.

CUS

Customöriteleşdirilen şkaf hem häzirki zaman öý bezeginiň aýrylmaz we möhüm bölegine öwrülýär.Customöriteleşdirilen şkaf, ýakynlaşdyrylan, daşky gurşawy goramak, moda, hünär ussatlygy we beýleki aýratynlyklary sebäpli ýakyn ýyllarda maşgala şkaflary üçin gyzgyn nokada öwrüler.

Uzak wagt bäri şkaflarda aşa formaldegid meselesi sarp edijileri biynjalyk edýär.Adaty şkaf senagaty geçmişde daşky gurşawy goramak hakda pikir etmedi, tutuş bazar bahalara aşa duýgur we “mukdary yzarlamak, arzan bahadan ýeňiş gazanmak” tejribesi, emma häzirki wagtda adamlaryň daşky gurşawy goramak baradaky düşünjesini ýokarlandyrmak bilen, Şkaflar üçin daşky gurşawy goramak talaplary barha ýokarlanýar, şkaf kärhanalarynda daşky gurşawy goramak diňe bir düşünje däl, şkaf kompaniýalarynyň formaldegid meselesini çeşmeden standartdan ýokary meselesini çözmek zerurlygy, önümçiligiň ähli döwründe daşky gurşawy göz öňünde tutmalydyr gorag dizaýny, ýurt şkaf synagyna-da uly ähmiýet berýär, täze standartlar tükeniksiz ýüze çykýar.

LJL
Täze eýýamyň ösmegi bilen, ýöriteleşdirilen şkaf pudagynyň üýtgemegi we kämilleşdirilmegi dyngysyz tendensiýa öwrüldi.Täze bölek satuw döwrüniň peýda bolmagy ulanyjy tejribesine has köp üns berer we franşaýzingiň ösüşi ulanyjylaryň tejribesini ýokarlandyrmak üçin möhüm kanala öwrüldi.Şkafy özleşdirmek hem meşhur tendensiýa öwrüldi we ýöriteleşdirilen şkaf pudagy ýakyn on ýylda günüň dogmagy pudagy bolar.


Iş wagty: Noýabr-09-2022